คนไข้ใหม่

What will happen at my first appointment

ครั้งแรกที่คนไข้เข้ามาพบนักกายภาพบำบัด (หรือคนไข้เก่า แต่มีอาการบาดเจ็บใหม่) คนไข้จะได้รับการตรวจประเมิน วินิฉัยโรค และวางแผนการรักษาตามขั้นตอนด้านล่าง ซึ่งในครั้งแรกที่มาหาจะใช้เวลาในการตรวจประเมินและรักษาประมาณ 60 ถึง 90 นาที ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บ และความซับซ้อนของตัวโรค

การซักประวัติอาการเจ็บ สุขภาพทั่วไป และข้อมูลการรักษาในอดีต

การประเมินขั้นตอนแรกทางนักกายภาพบำบัดจะสอบถามถึงอาการบาดเจ็บ สุขภาพทั่วไป ประวัติการรักษาและการทานยาของคนไข้ในช่วงก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อรวบรวมข้อมูลและหาสาเหตุที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่องกับอาการบาดเจ็บของคนไข้ที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังมีผลต่อการเลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมแก่คนไข้ในกรณีที่คนไข้มีโรคประจำตัว

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการซักประวัติเบื้องต้น คือ การสอบถามถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังของคนไข้ในการรักษาเพื่อนำมาวางแผนการรักษา

การประเมินจากการตรวจร่างกาย

การตรวจประเมินร่างกายจะเริ่มตรวจประเมินจากข้อมูลการซักประวัติในขั้นตอนแรก ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีการตรวจที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับปัญหาอาการบาดเจ็บของคนไข้ เช่น ความสามารถขอการเคลื่อนไหวของร่างกาย ช่วงของการเคลื่อนไหว ความยาวกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ความสมดุล ความมั่นคง การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อแต่ละมัด รวมถึงการตรวจพิเศษอื่นๆที่มีผลต่ออาการบาดเจ็บของคนไข้ ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผลการตรวจและอธิบายวิธีการรักษา

การวินิจฉัย และ การอธิบาย

หลังจากที่ซักประวัติและตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อย ทางนักกายภาพจะแจ้งผลการตรวจวินิจฉัยพร้อมอธิบายให้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บ รวมถึงการใช้โมเดลกระดูก ข้อต่อ และ ภาพ เพื่อให้คนไข้เข้าใจง่าย การอธิบายให้คนไข้ทราบเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคลินิกเพื่อให้คนไข้เข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการดูแลตัวเองเพื่อลดโอกาสการกลับมาเจ็บซ้ำ ทางคลินิกและนักกายภาพบำบัดจึงสนับสนุนให้คนไข้สอบถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการปวด

การรักษา

เมื่อคนไข้ทราบถึงปัญหาของอาการบาดเจ็บ แนวทางการรักษา และได้รับการรักษาแล้ว ทางนักกายภาพจะแนะนำวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้น การให้ท่าออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอาการบาดเจ็บเพื่อบริหารระหว่างพักอยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แนะนำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัด เพราะจะช่วยให้คนไข้หายจากอาการเจ็บได้ตามแผนการรักษา

การนัดหมายติดตาม

ในหลายๆกรณีที่คนไข้ยังมีความจำเป็นต้องนัดหมายครั้งต่อไปเพื่อติดตามผลการรักษา ทางนักกายภาพจะช่วยวางแผนการรักษาร่วมกับคนไข้และแนะนำระยะห่างในการนัดหมายครั้งต่อไป (ระยะห่างและความถี่ในการนัดจะขึ้นอยู่อาการบาดเจ็บ และตัวโรคของคนไข้) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาดีที่สุด และเป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังของคนไข้

คนไข้สามารถแจ้งเลื่อนนัด หรือ ยกเลิกได้ทุกช่องทางการติดต่อของคลินิก ทางคลินิกขอความกรุณาแจ้งทางคลินิกให้ทราบอย่างน้อย 1 วันก่อนเวลานัด เพื่อสำรองเวลาให้คนไข้ท่านอื่นที่ต้องการนัดหมาย